BrzydULA - jedyne forum fan贸w serialu

Forum dyskusyjne mi艂o艣nik贸w serialu "BrzydULA"

Nie jeste艣 zalogowany.

#21 2011-05-02 20:18:32

Enigma
Rysiowia艅czyk
Od: Krak體
Zarejestrowany: 2010-07-03
Posty: 1075

Re: Streszczenia odcink體

Odc. 98
Monika spotyka si? z matk? i dowiaduje si?, dlaczego zosta?a oddana do domu dziecka. Rafa? gra z Zadwornym w koszyk體k? o jego udzia?y w Sagowski Development. Ryzykuje utrat? pieni?dzy, kt髍e zamierza uzyska? ze sprzeda?y domu rodzinnego. Monika dowiaduje si? od Artura, ?e El?bieta le?y w klinice kardiologicznej. Lekarz nie chce jej powiedzie?, co dok?adnie dolega jej matce. Basia idzie na randk? z Kazikiem.

?r骴?o: htto://www.telemagazyn.pl


Serce ma swoje racje, kt髍ych rozum nie zna.
Blaise Pascal

Offline

 

2011-05-02 20:18:32

Cindy
Najlepsza doradczyni na forum

#22 2011-05-03 00:39:21

Iwona
Kochanka Marka
Zarejestrowany: 2009-08-07
Posty: 4431

Re: Streszczenia odcink體

Enigma kiss dzi?ki streszczenia i za ?r骴?o. A wiesz, ?e zgubi?a? 10 odcink體?


"Wszystko, co dobre, jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie." lol 
I heart Radosn? tw髍czo??.

Offline

 

#23 2011-05-05 17:28:24

Enigma
Rysiowia艅czyk
Od: Krak體
Zarejestrowany: 2010-07-03
Posty: 1075

Re: Streszczenia odcink體

Iwona napisa艂:

A wiesz, ?e zgubi?a? 10 odcink體?

Tak, wiem. Zrobi?am to dlatego, ?e s? w w?tku ze streszczeniami w zak?adce wy?ej. Ale poniewa? tamta zak?adka jest dost?pna tylko dla zalogowanych, to jednak wklej? te brakuj?ce, ?eby by?a ca?o?? smile


Serce ma swoje racje, kt髍ych rozum nie zna.
Blaise Pascal

Offline

 

#24 2011-05-09 22:07:57

Enigma
Rysiowia艅czyk
Od: Krak體
Zarejestrowany: 2010-07-03
Posty: 1075

Re: Streszczenia odcink體

Odc. 99
Artur namawia Monik?, by wr骳i?a do pracy. Ona jednak chce si? skupi? na zbli?aj?cej si? walce. Go?ka ma k?opot z Kub?, kt髍y zacz?? j? ?ledzi?. M??czyzna jest zazdrosny o Zbyszka. Rafa? jest przekonany, ?e wygra? akcje Sagowski Development. Jednak, ku jego rozczarowaniu, Zadworny postanawia wycofa? si? z umowy. Zamierza sprzeda? akcje temu, kto za nie wi?cej zap?aci. Artur uwa?a, ?e Monika powinna wybaczy? matce. Je?li tego nie zrobi, kiedy? b?dzie ?a?owa?a. Stan zdrowia El?biety jest z?y.

Odc. 100
Monika przygotowuje si? do walki z Panter?, z kt髍? kiedy? przegra?a. Jednak ci?gle my?li o matce. Trwa licytacja akcji Sagowski Development. Artur my?li przez chwil?, ?e drugi inwestor to wymys? Zadwornego, kt髍y chce wyci?gn?? od niego jak najwi?cej pieni?dzy. Matka Moniki dowiaduje si? od Artura, ?e jej c髍ka uprawia boks. Zaczyna sobie zdawa? spraw?, ?e jej pojawienie si? mo?e mie? wp?yw na wynik najbli?szej walki. Monika mog?a pomy?le?, ?e matka nie skontaktowa?a si? z ni? bezinteresownie.

Odc. 101
Po walce Monika dowiaduje si? od Artura o li?cie od matki. My?li, ?e El?bieta zn體 j? porzuci?a. Nina radzi Monice, ?eby przesta?a koncentrowa? si? na przesz?o?ci. Powinna skupi? si? na tym, co teraz jest najwa?niejsze. Artur chce si? dowiedzie?, kto kupi? akcje Sagowski Development. Konstancja przychodzi do firmy, ?eby przymierzy? sukni? ?lubn?. Artur j? zobaczy?. Lalo postanawia pom骳 Konstancji i Arturowi zwalczy? z?? wr?b?.

Odc. 102
Artur zgadza si?, by Monika wr骳i?a do pracy w Sagowski Development. Prosi Rafa?a, by zosta? ?wiadkiem na jego ?lubie z Konstancj?. Nina oznajmia Cezaremu, ?e postanowi?a wyjecha? do pracy do Holandii. Uwa?a, ?e robi to tak?e dla jego dobra. Cezaremu trudno jest si? z tym pogodzi?, czuje si? porzucony. Pracownica o?rodka adopcyjnego odwiedza dom Artura. Chce porozmawia? z nim i z dzie?mi.

Odc. 103
Konstancja nie mo?e doczeka? si? ceremonii ?lubnej. Jest przej?ta my?l? o wsp髄nym ?yciu z Arturem. Monika anga?uje si? w swoje obowi?zki w firmie, ale przede wszystkim chce ustali?, dlaczego Artur zdecydowa? si? na ?lub z Konstancj?. Artur odbiera obr?czki od jubilera. Zaczyna panikowa?, ale opanowuje si? - nie ma wyboru.

?r骴?o: htto://www.telemagazyn.pl


Serce ma swoje racje, kt髍ych rozum nie zna.
Blaise Pascal

Offline

 

#25 2011-05-22 12:30:28

KamiK
Przyjaciel Brzyduli
Od: Rysiowa
Zarejestrowany: 2009-01-22
Posty: 125
Serwis

Re: Streszczenia odcink體

Odc. 104
Artur zwierza si? Feliksowi, ?e by? mo?e zbyt pochopnie zdecydowa? si? po?lubi? Konstancj?. Sp?aca te? Rafa?owi jego cz??? domu rodzic體. Monika nie rozumie powod體, dla kt髍ych Artur ?eni si? z Konstancj?, ale poniewa? jej na nim zale?y, podejmuje desperackie pr骲y zdobycia uczu? Sagowskiego. Wiki organizuje wiecz髍 panie?ski dla Konstancji. Cezary nieoczekiwanie pojawia si? na przyj?ciu.

Odc. 105
Artur wyja?nia Monice powody, dla kt髍ych ?eni si? z Konstancj?. Trwaj? przygotowania do ?lubu. Kuba pod wp?ywem impulsu zabiera Arturowi dow骴 osobisty, co staje si? przyczyn? k?opot體 w urz?dzie stanu cywilnego. Konstancja zrywa umow? z Rafa?em, po ?lubie ma zamiar zatrzyma? dzieci. W r?ce Sagowskiego trafia tajemnicza przesy?ka z USA, zaadresowana do Konstancji.

Odc. 106
Artur sk?ada przysi?g? ma??e?sk?. Monika wybiega z sali ?lub體. Jest zrozpaczona, s?dz?c, ?e nie ma ju? szans na zwi?zek z Arturem. Po jej wyj?ciu do sali ?lub體 wkracza dyrektor urz?du i nakazuje przerwa? ceremoni?. Basia i Go?ka umawiaj? si? na podw骿n? randk? ze Zbyszkiem i Kazikiem. Konstancja pr骲uje wyt?umaczy? Arturowi, co si? sta?o, ale on nie chce jej wys?ucha?. Postanawia, ?e b?dzie walczy? o Monik? w tajemnicy przed wszystkimi.

Odc. 107
Artur wyja?nia Monice ostatnie wydarzenia, ale jej to nie interesuje. Pogodzi?a si? z my?l?, ?e jej ukochamy wybra? Konstancj? i nie ma dla niej znaczenia chwilowe odroczenie ?lubu. Basia ma do?? rywalizacji z przest?pcami o czas Kazika. Postanawia dzia?a?, by zmieni? t? sytuacj?. Cezary znajduje w zaba?aganionym mieszkaniu zapomniane bilety na egzotyczn? wycieczk? do Kenii. Wyjazd jest tego dnia, a wycieczka - dwuosobowa.

Odc. 108
Artur s?dzi, ?e Monika wyjecha?a z Cezarym na wycieczk?. Okazuje si?, ?e ona postanowi?a zosta?, gdy? zale?y jej na pracy. Go?ka przygotowuje si? do castingu. Zbyszek jej w tym pomaga. Konstancja chce za wszelk? cen? dotrze? do Johna Mizery, by uniewa?ni? ?lub, kt髍y odby? si? w Las Vegas. Pr骲uje te? by?, wr?cz przesadnie, mi?a dla Artura. Gdy okazuje si?, ?e Cezary zagubi? si? w Czechach, Artur i Monika zamierzaj? tam pojecha?, by mu pom骳.

Odc. 109
Monika i Artur szukaj? zaginionego Czarka w Czechach. Go?ka zrywa ze Zbyszkiem. Konstancja usilnie poszukuje swojego ameryka?skiego m??a. Ten wkr髏ce sam si? znajduje. Postanowi? odszuka? Konstancj?, poniewa? uwa?a, ?e ?lub z ni? to najlepsze, co go spotka?o. Podczas poszukiwa? Czarka Artur i Monika dochodz? do wniosku, ?e doskonale czuj? si? w swoim towarzystwie.

Odc. 110
Monika i Artur kontynuuj? poszukiwania Czarka. Podczas chwilowej nieobecno?ci Moniki Artur uwiecznia na ta?mie filmowej mi?osne wyznanie. Konstancja pr骲uje upora? si? z Johnem Mizer?, kt髍y chce zalegalizowa? ?lub w Polsce. Kuba i Go?ka spotykaj? si? w mieszkaniu dziewczyn. Urz?dzaj? sesj? zdj?ciow?, w kt髍ej wyst?puj? w przebraniach s?ynnych gwiazd Hollywood.

Odc. 111
Monika u?wiadamia sobie, ?e pomimo szczerych wyzna? Artur nie mo?e si? z ni? zwi?za? ze wzgl?du na dzieci. Zbyszek proponuje Go?ce zwi?zek. Go?ka prosi go o czas do namys?u. Konstancja obwinia Monik? o to, ?e z jej powodu Artur prawdopodobnie straci dzieci. Artur po raz pierwszy ogl?da wyznanie mi?osne Moniki nagrane w Czechach.

Odc. 112
Artur zapewnia Monik? o g??bokim uczuciu i obiecuje, ?e zerwie z Konstancj?. Monika chce czyn體, a nie s?體. Go?ka jest zirytowana tym, ?e musi wybiera? mi?dzy Kub? a Zbyszkiem. Artur postanawia dzia?a?. Zwalnia Roberta za zaniedbania w pracy. Zamierza tak?e spotka? si? z Konstancj?, by z ni? zerwa?. Monika odwiedza Laur?, kt髍a m體i jej, ?e wraz z rodze?stwem kibicuj? Arturowi w jego dzia?aniach.

Odc. 113
Wobec decyzji definitywnego zako?czenia zwi?zku Konstancja proponuje Arturowi ?ycie w tr骿k?cie. M??czyzna odrzuca t? propozycj?. Spotyka si? z Monik? i deklaruje uczucia wobec niej. Go?ka i Kuba dochodz? do wniosku, ?e nie s? w sobie zakochani. Artur i Monika s? szcz??liwi - nareszcie razem. Niespodziewana wizyta kurator Ewy Ekert niestety przerywa romantyczne chwile.

?r骴?o: httq://www.telemagazyn.pl/


yyy? aha...

Offline

 

#26 2011-05-26 13:15:39

pomadka25
Znawca Brzyduli
Od: Krak體
Zarejestrowany: 2010-08-15
Posty: 459

Re: Streszczenia odcink體

Odc. 114
Wizyta kuratorki przerywa mi?e chwile Artura i Moniki. Powraca temat adopcji, dotyczy te? Moniki. Za wy?udzone od Artura pieni?dze Konstancja zatrudnia Roberta. Ma nowy, tajemniczy plan, kt髍y ma sprawi?, ?e odzyska Artura. W sekrecie przed Kub? Laura i Kacper umawiaj? si? do kina. Artur odbywa trudne rozmowy z Ew? Ekert, kt髍a chce pozna? szczeg?y rozstania Artura i Konstancji.

Odc.115
Monika przekonuje Artura, ?e poradzi sobie z procedurami adopcyjnymi. Z inicjatywy Roberta Konstancja spotyka si? z Ew? Ekert. Aneta bezskutecznie pr骲uje nam體i? Feliksa na wsp髄ne wakacje. Obawia si?, ?e Feliks nie jest ju? tak zaanga?owany w zwi?zek z ni?, jak kiedy?. Kacper pr骲uje poca?owa? Laur? podczas powrotu z randki. Artur organizuje kolacj? z Ew? Ekert. Zale?y mu na tym, by kuratorka lepiej pozna?a Monik?.

Odc. 116

Kurator Ewa Ekert m體i Arturowi, ?e Monika nie jest dobr? kandydatk? na matk?. Feliks ??da od Anety wyja?nie?, co zasz?o mi?dzy ni? a Rafa?em. Natomiast ten pr骲uje si? dowiedzie? od Basi, dlaczego Aneta go poca?owa?a. Monika, Artur i dzieci anga?uj? si? w przygotowania do obiadu. Gdy odwiedza ich kurator, wszystko wydaje si? by? w najlepszym porz?dku. Jednak plan Konstancji zaczyna dzia?a?

Odc. 117
Artur i Monika podsumowuj? sytuacj? po nieudanym obiedzie z Ew? Ekert. Analizuj? zagro?enia z ?yczliw? ich rodzinie pani? Broniec i nieco si? uspokajaj?. Rafa? udaje zakochanego w Anecie i robi spore zamieszanie w jej relacjach z Feliksem. Artur i Monika z przera?eniem odkrywaj?, ?e dzieci uciek?y z domu.

Odc. 118
Ewa Ekert m體i Krystynie, ?e przysz?a zabra? dzieci. Krystyna stwierdza, ?e nie wie, gdzie s? dzieci. Artur i Monika zjawiaj? si? w domu rodzinnym Artura, gdzie wsp髄nie staraj? si? przekona? Kub?, by wr骳i? z siostrami do domu. Rafa? rozgrywa mi?osn? intryg? z Anet? w roli g?體nej. Chce tym sposobem rozdra?ni? Feliksa i doprowadzi? do zerwania z Anet?. Artur i dzieci wracaj? do domu. Okazuje si?, ?e czeka tam na nich Ewa Ekert.

?r骴?o: http://www.telemagazyn.pl/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB© Copyright 2002–2008 PunBB
statystyka